Internet galplygy we onlaýn howpsuzlyk - Internethli internet ulanyjylary üçin “Semalt” -dan peýdaly maslahatlar

Interneti yzygiderli ulanýan bolsaňyz we ýörite e-poçta iberýän bolsaňyz, e-poçta aldawlaryndan we internet galplyklaryndan habarly bolmalysyňyz.

Internet galplygy, dürli görnüşlerde ýüze çykýan kezzaplygyň bir görnüşidir. Onlaýn aldawlardan başlap, e-poçta howplaryna çenli; gynansakda internet galplyklarynyň we onlaýn aldawlaryň öňüni almak üçin kesgitlenen düzgünler we düzgünler ýok. Aldawçylar, duýgur maglumatlaryňyzy we kredit kartoçkalaryňyzy almak üçin hiç zatdan saklanýarlar. Olar akylly, ýöne bu ogrylary tanap bilmejekdigiňizi aňlatmaýar. Elmydama olardan dynmak we maglumatlaryňyzy howpsuz saklamak mümkindir, esasanam Semalt Digital hyzmatlarynyň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Aleksandr Peresunko tarapyndan berlen aşakdaky maslahatlary ýadyňyzdan çykarsaňyz .

Döredilen kärhanalary ýa-da satyjylary gözläň

Onlaýn kompaniýalar bilen iş salyşýan wagtyňyz döredilen satyjylary ýa-da kärhanalary gözlemek möhümdir. Munuň üçin resminamalara kömek etmek üçin gowy işewür aklawçy ýa-da buhgalter işe alyp bilersiňiz. Satyjynyň ýerleşýän ýeri, telefon belgisi we e-poçta belgisi barada hemme zady bilýändigiňize göz ýetiriň. Munuň üçin şertnama baglaşmazdan ozal birnäçe sorag berip bilersiňiz. Olaryň teklibini kabul etmezden ozal köp zat soran ýaly bolup biler, emma internetde howpsuz bolmak isleýäniňiz üçin hiç wagt giç däl. Şeýle hem ýerli önümleri däl-de, markaly zatlary satyn alýandygyňyza göz ýetirmeli. Satyjy size kepilliksiz ýerli önümleri hödürlese, bu aladalandyryjy alamat bolup biler.

Onlaýn galplyklar hakda ýazylan kitaplaryň köpüsi bilenem, telekeçiler köplenç dogry satyjylary kesgitläp bilmeýärler. Şonuň üçin şertnama baglaşmazdan ozal satyjyny gözlemeli. Adamlaryň köpüsi wagtyň ýitirilýändigini duýýandyklary üçin köp gözleg geçirmekden çekinmeýärler. Internetde howpsuz durmagyň zerurdygyny aýdaýyn. Käbir täze satyjylar bilen iş salyşýan bolsaňyz, tölegleri gaýtadan işlemezden ozal şahsy maglumatlaryny, şahsyýetnamasyny we doly salgysyny soramaly. Belli bir satyjydan bir zat satyn almak kararyna gelen bolsaňyz, önümi, bahasyny we markasyny bilmek möhümdir. Aldawçylaryň käbiri size pes hilli ýa-da möhleti geçen önümleri satmaga synanyşýarlar; satyn alýan zadyňyzyň gowydygyna göz ýetiriň we onuň bahasy bazar nyrhyndan ýokary bolmaly däldir.

Soralmaýan hatlardan ägä boluň

Birnäçe wagt bäri adamlar soralmaýan hatlardan zeýrenýärler. Şol e-poçta bilen duzaga düşmeli däl, sebäbi olar şahsy maglumatlaryňyzy we kredit kartoçkalaryňyzy ogurlap bilerler. Hakerler e-poçta goşundylary we şuňa meňzeş zatlar arkaly adamlary duzaga salmaga synanyşýarlar; näbelli e-poçta ID-den gelen zady göçürip almazlyk möhümdir. Onlaýn zakaz edeniňizde, diňe web sahypasyny dogry barlanyňyzda kredit kartoçkanyň belgisini ulanmaly. Kredit kartoçkalaryňyzyň jikme-jikliklerini ýa-da PayPal ID-ni ynamsyz web sahypa salmagyňyz möhümdir.

Hiç wagt puluňyzy sim bilen geçirmäň

Hawa, puluňyzy howply hasaplamaly däl. Jenaýatçylaryň köpüsi göni bank geçirimleri arkaly töleg gözleýärler we haýsydyr birine duşsaňyz, aklawçyňyz bilen maslahatlaşmalysyňyz.